Parkreglement

Toegang

Dinopark Twente Airport is van 13 juli t/m 25 augustus geopend van 12.00u tot 20.00u. Enkele weken van te voren beginnen we al met enkele proefdagen. Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldige entreekaart, die alleen op de dag van afgifte geldig blijft. De entreekaart dient u bij binnenkomst van het Dinopark te tonen aan één van onze controleurs. De entreekaart dient u tijdens uw bezoek te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Wanneer u Dinopark verlaat, vervalt het toegangsrecht tot het Dinopark. Alleen in bijzondere gevallen die zijn overlegd met één van de controleurs mag u het Dinopark weer opnieuw betreden. Wanneer door één van onze medewerkers geconstateerd wordt dat bezoekers onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen zijn, ofwel op andere wijze de orde verstoren en/of andere bezoekers lastig vallen, wordt onmiddellijk de toegang tot het park geweigerd, of kunnen deze personen uit het park worden verwijderd.

Roken

In ons park komen veel jonge kinderen. Het is om die reden verboden te roken in alle overdekte delen van ons park en op het horeca terras. Wij vragen u rekening te houden met kinderen op het terrein en het roken buiten bereik van onze jongste gasten te doen.

Veiligheid

De aanwijzingen van de parkeerwachters moeten altijd worden opgevolgd. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend. De brandweervoorschriften en aanwijzingen van externe hulpdiensten en medewerkers van het park moeten altijd worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Roken is nergens in de gebouwen toegestaan. De bezoekers moeten tijdens hun wandeling de door Dinopark aangegeven paden gebruiken. Het gebruik van meegebrachte attributen (zoals ballen, skates, fietsen en dergelijke) is niet toegestaan in Dinopark. Deze attributen moeten altijd in de auto achtergelaten worden. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren (zoals vuurwerk) zijn verboden tijdens het bezoek aan het park. Medewerkers van Dinopark zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen en de bezitter(s) uit het park te verwijderen. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien er sprake is van moedwillig lawaai zijn de parkmedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

Schademeldingen

Dinopark wordt zo goed mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt. Is dat het geval, dan verzoeken wij u dat direct aan één van de leidinggevende medewerkers, dan wel de directie mede te delen. Als u zelf ongewild schade hebt veroorzaakt, dan moet u dat uiteraard ook melden voordat u het park verlaat. Dinopark accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door een bezoeker geleden. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Mocht u zelf schade hebben geleden tijdens uw bezoek aan het park, dan verzoeken wij u dat voor uw vertrek aan ons te melden. Dinopark is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het park of het parkeerterrein.

Afval

Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. U vindt deze afvalbakken in het hele park. De medewerkers van Dinopark proberen het park zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen daarbij op uw medewerking.

Parkeren

Op het parkeerterrein van Dinopark gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is tien kilometer per uur en auto’s die van rechts komen, dient u dus voorrang te geven. Aanwijzingen van onze parkeerwachters dient u altijd op te volgen. Het is niet toegestaan uw auto op een andere plaats te parkeren dan onze parkeerwachters hebben aangegeven. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen van onze parkeerwachters niet of niet correct opvolgen, dan is Dinopark gerechtigd uw auto op uw risico en uw kosten van het terrein te verwijderen. Dinopark raadt u aan uw auto goed af te sluiten. Zorg ervoor dat ook de ramen goed dicht zitten. Laat geen kostbaarheden achter in uw auto. In geval van diefstal of vernieling aanvaardt Dinopark geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden. Het parkeren van uw auto op het parkeerterrein dan wel buiten het park geschiedt op uw eigen risico.

Dino’s en planten

Het is niet toegestaan om de dino’s op welke wijze dan ook te voeren. Alle dieren hebben namelijk een uitgebalanceerd dieet. Daarnaast proberen de doktoren de dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving te laten zien. Daar hoort het voeren, anders dan door de dierverzorgers, niet bij. Het is niet toegestaan om de dino’s op welke wijze dan ook lastig te vallen. Het is niet toegestaan om aan de planten en dino’s te zitten. Ook moeten bezoekers de aangegeven paden volgen.

EHBO/Bedrijfshulpverlening

Dinopark beschikt altijd over een aantal gediplomeerde EHBO-ers en bedrijfshulpverleners. Mocht er zich een ongeval dan wel een calamiteit voordoen, dan moet u zich altijd houden aan de aanwijzingen die door de betreffende medewerker(s) aan u worden gegeven. Mocht u zelf een ongeval dan wel een calamiteit waarnemen, bel dan nooit rechtstreeks het alarmnummer 112, maar neem zo snel mogelijk contact op met de medewerkers van Dinopark. Iedere afdeling beschikt over mobiele telefoons. De medewerker van Dinopark kan contact opnemen met de receptie of bijvoorbeeld een EHBO-er of bedrijfshulpverlener oproepen.

Foto, film en televisie

Het is toegestaan om in Dinopark te fotograferen en te filmen. Er worden foto- en filmopnames gemaakt in Dinopark voor televisie en andere media. Deze opnames zijn altijd kortstondig. Mocht u niet gefotografeerd of gefilmd willen worden, dan wordt u geadviseerd de locaties te mijden waar u een foto- of filmploeg aan het werk ziet. Dinopark behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Promotie en verkoop

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, voor de hoofdingang en in het park zelf is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie.

Toezicht

Kinderen van nul tot twaalf jaar en jongeren van twaalf tot zestien jaar mogen niet zonder begeleiding het Dinopark bezoeken. Bij problemen worden zij onmiddellijk uit het park verwijderd. Alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders, dan wel de betreffende instelling, zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaak door de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

Verwijdering

De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen uit het park te verwijderen die zich niet aan deze parkregels houden of zich ertegen verzetten, zonder dat degene die wordt verwijderd recht heeft op schadeloosstelling.

Dit event is een concept van Kibeco © 2021